Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, 2 Nghĩa Long, Phường Trần Phú, Bắc Giang

Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang, 2 Nghĩa Long, Phường Trần Phú, Bắc Giang

LIÊN HỆ